KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT CẨM MỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KH-THPT

Cẩm Mỹ, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017

của Trường THPT Cẩm Mỹ

–––––––––––––––––

Thực hiện Kế hoạch số 3599/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2016  của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai về Kế hoạch cải cách hành chính trong ngành Gíao dục và Đào tạo năm 2017, trường THPT Cẩm Mỹ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của nhà trường năm 2017 như sau:

 1. MỤC TIÊU

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chủ trương cải cách hành chính của Đảng và Nhà nước; tập trung thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, góp phần đổi mới công tác quản lý giáo dục.

 1. NHIỆM VỤ
 1. Cải cách thể chế: Rà soát các văn bản do Hiệu trưởng ban hành nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Nhân viên văn thư chịu trách nhiệm trong việc rà soát các văn bản do Hiệu trưởng ban hành nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Nhân viên văn thư phải thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản của Trung ương, của Ủy ban nhân dân và của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai để thực hiện đúng quy định và hướng dẫn của các cấp lãnh đạo

 1. Cải cách thủ tục hành chính: Về niêm yết công khai thủ tục hành chính; về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; về nâng cao chất luợng cơ chế Một cửa; về thực hiện Quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính do cơ sở giáo dục và đào tạo ban hành.
 1. Niêm yết công khai thủ tục hành chính: thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường và các thủ tục nhà trường có một phần trách nhiệm giải quyết tại bảng niêm yết các thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của trường. Bảng niêm yết các thủ tục hành chính thực hiện đúng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục có đầy đủ danh mục các thủ tục hành chính, nội dung thủ tục hành chính, các biểu mẫu và bộ hồ sơ mẫu.
 2. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính: đánh giá, theo dõi tính khả thi các quy định về thủ tục hành chính; đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất; đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, hiệu quả trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của nhà trường, của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
 3. Nâng cao chất lượng cơ chế một cửa: Trình tự các bước tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thực hiện đúng quy định. Nhân viên được phân công phụ trách đảm nhiệm bộ phận một cửa phải có trách nhiệm, nhiệt tình công tác, giải quyết công việc nhanh chóng. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa của nhà trường, từ đó cải tiến nâng cao chất lượng thực hiện.
 4. Thực hiện Quy chế tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính: Xây dựng quy chế tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, niêm yết tại bảng niêm yết các thủ tục hành chính của nhà trường, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của nhà trường. Giao tổ trưởng tổ văn phòng chịu trách nhiệm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xử lý phản ánh, kiến nghị hoặc chuyển cho các bộ phận có liên quan xử lý.
 1. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên so với quy định hiện hành; đảm bảo đúng, đủ vị trí việc làm.

Rà soát, khắc phục sự chồng chéo, đảm bảo sự phân công nhiệm vụ và quyền hạn cho các phó hiệu trưởng, các tổ trưởng chuyên môn, quy chế phối hợp với các tổ chức Đoàn, Công đoàn. Công việc chỉ phân quyền giao cho một đơn vị phụ trách và chịu trách nhiệm.

 Đề xuất Sở giáo dục và Đào tạo bổ sung biên chế hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của lãnh đạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả. 

 Triển khai công tác xác định vị trí việc làm theo Đề án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của nhà trường. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở trường học.

 Thực hiện tốt Quy chế văn hóa công sở. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

 1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức:

a) Xây dựng, ban hành Kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng giao tiếp công sở, đảm bảo đạt trình độ đào tạo theo chuẩn quy định (quản lý, chuyên môn, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ,…); nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự tận tụy trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng gắn việc giáo dục tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong, thái độ phục vụ người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua nâng cao chất lượng tuyển dụng, quản lý, sử dụng, chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực.

Xây dựng tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của nhà trường. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên theo tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh và ngạch công chức.

 Trong năm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ năng lực và 100% có trình độ đạt chuẩn theo quy định.

Triển khai đề án cải cách chế độ công chức, công vụ, thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

b) Tổ chức khảo sát lấy ý kiến người dân về sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Lấy ý kiến của học sinh và phụ huynh học sinh về thái độ, cung cách làm việc của đội ngũ giáo viên, công nhân viên.

 1. Cải cách tài chính công: Về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và kinh phí của nhà trường.

Nâng cao hiệu quả chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ở nhà trường theo nội dung Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006, và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 25/4/2005 của Chính phủ.

 1. Hiện đại hoá nền hành chính: niêm yết công khai thủ tục hành chính, thông báo, công khai các hoạt động của đơn vị trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Xây dựng, ban hành Kế hoạch hàng năm tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi văn bản trong nội bộ đơn vị và các cơ quan, tổ chức có liên quan; lưu trữ, quản lý hồ sơ công việc

Thực hiện văn bản trao đổi trong nội bộ nhà trường dưới dạng thư điện tử. Đặc biệt các công văn chỉ đạo, phổ biến nội dung hoạt động, phổ biến công văn của SGD hoàn toàn thực hiện qua thư điện tử.

Giảm hội họp, giảm giấy tờ hành chính không cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản trên mạng máy tính; nhận văn bản và báo cáo với các cơ quan chức năng theo địa chỉ thư điện tử của nhà trường và trang Thông tin điện tử của Sở, các phòng, ban.

Xây dựng trang Thông tin điện tử của nhà trường và thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động của nhà trường.

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính:

Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cải cách hành chính:

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính.

          - Kế hoạch 51-KH/TU ngày 21/02/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu lầ thứ X Đảng bộ tỉnh.

          - Quyết định số 2014/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

          - Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh.

          Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng các kế hoạch, ban hành các quyết định, quy chế để chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác cải cách hành chính trong nhà trường

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

                    (Xây dựng theo biểu đính kèm Kế hoạch này)

    IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

 1. Vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về tổ chức thực hiện cải cách hành chính.

           Hiệu trưởng nhà trường nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tổ chức quán triệt trong phạm vi quản lý các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở GD&ĐT về cải cách hành chính. Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát cải cách hành chính.

 1. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính trong đơn vị.

           Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả; đưa thông tin cải cách hành chính đến người dân và cán bộ, công chức, viên chức biết và thực hiện.

 1. Đảm bảo kinh phí hoạt động, trang bị điều kiện làm việc.

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp của đơn vị

        Việc lập dự toán, sử dụng, quyết toán, nội dung và định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính, UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính.

 1. Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ về cải cách hành chính.

           Tăng cường thực hiện kiểm tra cải cách hành chính trong nội bộ nhà trường, lấy ý kiến người dân về thái độ làm việc của nhân viên được phân công đảm trách bộ phận một cửa

 1. TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ CÁC LĨNH VỰC
 1. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị
 • Xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, điều hành công tác cải cách hành chính trong nhà trường.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính.
 • Kịp thời phê bình, khen thưởng đối với cá nhân được giao nhiệm vụ cải cách hành chính.
 1. Trách nhiệm của cán bộ quản lý được giao làm đầu mối công tác cải cách hành chính
 • Tư vấn và giúp hiệu trưởng lập các kế hoạch về cải cách hành chính như kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính, kế hoạch kiểm tra về cải cách hành chính, kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính.
 • Tư vấn giúp hiệu trưởng ra Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị về quy định hành chính,
 • Niêm yết các thủ tục hành chính đúng quy định.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện cải cách hành chính, tuyên truyền về cải cách hành chính, rà soát các thủ tục hành chính,…
 • Quản lý việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính.
 • Tổ chức lấy ý kiến về mức độ hài lòng đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính của đơn vị.
 1. Trách nhiệm của nhân viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính
 • Chuẩn bị sẵn các biểu mẫu cần thiết.
 • Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân.
 • Giải quyết các hồ sơ một cách nhanh chóng và trả kết quả đúng thời gian quy định.
 • Đảm bảo giờ giấc trực để tiếp công dân.
 1. Trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận có liên quan
 •  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành.
 •  Triển khai ứng dụng chữ ký số.
Bài tin liên quan