KẾ HOẠCH Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM MỸ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số           /KH-THPT

Cẩm Mỹ, ngày 17 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017

của Trường THPT Cẩm Mỹ

–––––––––––––––––––

   1. MỤC TIÊU

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân về mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa của cải cách hành chính. Góp phần đạt mục tiêu cải cách hành chính.

   1. YÊU CẦU

Thông tin tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, hiệu quả, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và đối tượng có liên quan. Nội dung tuyên truyền gắn với mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

   1. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
 1. Nội dung tuyên truyền:
 • Mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của cải cách hành chính.
 • Các văn bản của Trung ương và địa phương về cải cách hành chính.
 • Hoạt động thực hiện cải cách hành chính của Trường THPT Cẩm Mỹ.
 • Thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách mới có liên quan Giáo dục và Đào tạo.
 • Tiếp nhận và giải đáp phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.
 • Những gương điển hình trong cải cách hành chính.
 1. Hình thức tuyên truyền:
 • Phổ biến tại các cuộc họp của đơn vị.
 • Đưa tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
 • Niêm yết tại bảng thông báo của đơn vị.
 • Thông qua các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị.
 • Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ.
 1. Đối tượng tuyên truyền: Cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh học sinh.
   1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 1. Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị
 • Lập Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của trường.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của trường.
 • Phân công cho các thành viên tham gia thực hiện công tác Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của trường.
 1. Trách nhiệm của cán bộ quản lý được giao làm đầu mối công tác cải cách hành chính
 • Xây dựng nội dung tuyên truyền về cải cách hành chính của trường.
 • Tiếp nhận và giải đáp phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính.
 • Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về cải cách hành chính được hiệu trưởng phân công.
 1. Trách nhiệm của nhân viên được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả các thủ tục hành chính
 • Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định cơ chế một cửa.
 • Đảm bảo giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác và không làm mất thời gian của người dân.
 1. Trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận, tổ chức, đoàn thể có liên quan
 • Văn thư chịu trách nhiệm niêm yết các nội dung về cải cách hành chính tại bảng tin của đơn vị.
 • Bộ phận kỹ thuật chịu trách nhiệm đăng tải các thông tin về cải cách trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.
 • Kế toán chịu trách nhiệm giải quyết các kinh phí về Cải cách hành chính, Tuyên truyền cải cách hành chính.
Bài tin liên quan